• Foreningens start

  Foreningen

  Foreningens start

  Foreningen blev grundlagt i 2006 af en gruppe
  unge mennesker fra Tønder området.

  Det oprindelige navn var Tønder Rollespilsforening
  som sidenhen er blevet omdøbt til Tønder Live

  Læs mere

 • Vedtægter

  Foreningen

  Vedtægter

  Vedtægterne er de regler, som gælder for foreningen.

  Foreningens spilleregler og styreredskab er nedskrevet i vedtægterne.

  Det er kun foreningens generalforsamling, som kan beslutte,
  at vedtægterne skal ændres.

  Læs mere

 • Privatlivspolitik

  foreningen

  Privatlivspolitik

  Læs mere

Vedtægter for Tønder Live

Indhold

§1 Navn og hjemsted
§2 Foreningens formål
§3 Medlemskreds
§4 Scenariegruppen
§5 Generalforsamlingen
§6 Ekstraordinær generalforsamling

§7 Foreningens daglige ledelse
§8 Tegningsregler og hæftelse
§9 Økonomi, regnskag og revision
§10 Vedtægtsændringer
§11 Opløsning
§12 Datering

§1 Navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er Tønder Live, forkortet TL
Stk. 2 Foreningen er stiftet den 12. januar 2006
Stk. 3 Foreningens hjemsted er Tønder Kommune

§2 Foreningens formål
Stk. 1 Foreningens formål er at:
 
 1. Udbrede kendskabet til live rollespil, samt skabe ordnede forhold for alle, der er interesseret i at spille live rollespil.
 2. Bidrage med at medlemmerne får et sundt og godt indhold

§3 Medlemskreds
Stk. 1 Medlemskab af foreningen er individuelt. Man kan optages som medlem i det kalenderår, man fylder 12 år.
Stk. 2 Medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt, det af foreningen, fastsatte kontingent og erklæret sig indforstået med foreningens vedtægter.
Stk. 3  Medlemskab gælder fra 1. januar til 31. december
Stk. 4 Eventuelle betalingsaftaler aftales med kassereren.
Stk. 5 Indtagelse af alkohol i forbindelse med arrangementer afholdt af Tønder Live er ikke tilladt, og kan medføre udelukkelse/karantæne.
Stk. 6 Indtagelse af ulovlige euforiserende midler i forbindelse med arrangementer afholdt af Tønder Live er ikke tilladt, og kan medføre udelukkelse/karantæne.
Stk. 7 Bestyrelsen kan sætte et medlem i karantæne eller udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det medlem, der sættes i karantæne eller udelukkes, kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 §4 Scenariegruppen
Stk. 1 For at være medlem af scenariegruppen, skal personen være medlem af foreningen og betale kontingent.
Stk. 2 Mindst ét medlem af scenariegruppen skal være fyldt 18 år.
Såfremt ingen scenariemedlemmer endnu er fyldt 18 år, skaffer bestyrelsen en person som opfylder betingelserne, til at være i skoven og tage ansvar under spillet.
Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter en årlig omkostningsgodtgørelse til scenariegruppen.
Stk. 4 Ved upassende opførsel eller uoverensstemmelser i forbindelse med scenarie, kan scenariegruppen sende et medlem hjem.
Dette skal dog umiddelbart efter scenariet meddeles til bestyrelsen med begrundelse herfor.

 §5 Generalforsamlingen
Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved udlevering af flyer og/eller via de sociale medier. Bl.a. hjemmeside og Facebook Side.
Stk. 3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 
 1. Valg af dirigent (må ikke være bestyrelsesmedlem)
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af budget
 5. Valg
  1. Bestyrelse
  2. Suppleanter
  3. Revisor
 6. Behandling af forslag
 7. Eventuelt
Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 6 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal (en over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, stemmer for forslaget.
Stk. 7 Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten.

§6 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden.
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal varsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§7 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og 0-6 bestyrelsesmedlemmer som vælges på skift for en 2-årig periode. Formand og kasserer dog aldrig samme år.
Ved behov kan der vælges 0-2 suppleanter som er på valg hvert år.
Derudover deltager minimum én repræsentant fra scenariegruppen i bestyrelsesmøderne.
 Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer skal være i stand til at afgive en retsgyldig underskrift.
Repræsentanten fra scenariegruppen er ikke bestyrelsesmedlem og er derfor ikke omfattet af kravet.
Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fastsætter foreningens kontingent samt andre takster.
Stk. 4 Mødeindkaldelse sker skriftlig med angivelse af dagsorden.
Stk. 5 Vedtagelsen i bestyrelsen kræver at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for forslaget.
Stk. 6 Der føres et fortløbende referat over vedtagne beslutninger. Referatet godkendes ved næstfølgende bestyrelsesmøde.
Stk. 7 Som forening er Tønder Live pålagt at ansøge om børneattester på ledere og frivillige m.v., der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.
Dette foretages en gang årligt, i januar måned, af kassereren.

§8 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand/kasserer og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening, dog ved vidtgående beslutninger af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura (fuldmagt).
Stk. 2 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.
Stk. 3 Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 4 Foreningens medlemmer har ikke kravpå nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§9 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens regnskaber følger kalenderåret og senest den 28. januar afgiver bestyrelsen driftregnskab og status til den, af generalforsamlingen, valgte revisor.
Stk. 2 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 3 Revisoren kan ikke være et medlem af bestyrelsen og vælges for en 2-årig periode på generalforsamlingen.

§10 Vedtægtsændringer 
Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§11 Opløsning
Stk. 1 Beslutningen om foreningens ophør, kan kun træffes på en, med det formål, særlig indkaldt generalforsamling. Vedtagelsen skal ske med 2/3 majoritet af de fremmødte afgivne stemmer.
Stk. 2 I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens evt. formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål.
Stk. 3 Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue m.m. er effektueret.

§12 Datering
Stk. 1 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 12. januar 2006
Stk. 2

Dato for efterfølgende vedtægtsændringer:
18. marts 2010 - Dirigent Thorsten Bausbek Nielsen
24. maj 2016 - Dirigent Keke Nissen
21. marts 2017 - Dirigent Keke Nissen
19. marts 2019 - Dirigent Morten Søndergaard Petersen

Udskriv vedtægter